TNO en CBS hebben de uitkomsten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden gepresenteerd. Deze enquête is ingevuld door zo’n 62 duizend werknemers en laat zien welke arbeidsomstandigheden voor het meeste verzuim hebben gezorgd in de afgelopen twee jaar (2021 – 2023). Respondenten benoemde psychische overbelasting als grootste oorzaak (17%) van bedrijfsongevallen in 2023.

Psychosociale arbeidsbelasting
De psychosociale arbeidsbelasting is onder te verdelen in een aantal zaken, genoemde onderwerpen zijn bijvoorbeeld: autonomie en de hoeveelheid taken (of werkdruk). Uit de enquête blijkt dat 42% van de respondenten een lage autonomie ervaart in het werk en 32% van de respondenten benoemd hoge taakeisen. TNO en CBS noemen deze combinatie van lage autonomie en hoge werkdruk ‘high strain jobs’ of ‘stressvol werk’. De factsheet van TNO met daarop de uitkomsten van het onderzoek laat ook zien dat 10% van de werknemers niet gemakkelijk aan de psychische eisen van het werk kan voldoen.

Ongewenst gedrag
Van alle deelnemers die de enquête hebben ingevuld, geeft 17% aan in het afgelopen jaar last te hebben gehad van ongewenst gedrag. Dit is onder te verdelen in de volgende scenario’s:
– 12% weleens te maken met intimidaties of bedreigingen,
– 5,3% weleens te maken met pesten,
– 4,5% weleens te maken met ongewenste seksuele aandacht,
– 2,9% weleens te maken met lichamelijk geweld.
De sector waar de meeste werknemers last hebben van ongewenst gedrag is de zorg, namelijk 30%. Medewerkers in deze sector ervaren dit het vaakst in contact met patiënten of cliënten (25%). Dit percentage ligt in andere sectoren veel lager (gemiddeld 11%).

Tot slot blijkt dat meer dan 1 op de 10 werknemers in Nederland zich gediscrimineerd voelt op de werkvloer (11%), met name op het gebied van afkomst en van leeftijd.

Daling in burn-out klachten
Een positieve uitkomst van de enquête is dat het aantal werknemers dat burn-outklachten heeft licht is gedaald ten opzichte van 2022. Waar het aantal werknemers met een burn-out in 2020 nog 16% was, steeg dit percentage in 2022 tot 20%. In het afgelopen jaar (2023) is dit percentage gedaald tot 19%, waarmee hopelijk een dalende trend is ingezet voor de komende jaren. Daarnaast is er ook een daling te zien in het aantal werknemers dat aangaf behoefte te hebben aan (aanvullende) maatregelen om werkdruk en -stress tegen te gaan. In voorgaande jaren was dit gemiddeld 41%, in 2023 is dit gedaald naar 38%. (bron: OVAL)

De uitkomsten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden laten verschillende trends zien op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting. Deze uitkomsten en de factsheet van TNO kun je downloaden via de links!